OBJEKTIF
Kecemerlangan Akademik

- Merancang dan melaksana program-program latihan dan kemahiran yang berkualiti untuk meningkatkan kualiti P&P di UTeM.


- Membangun dan menambahbaik fungsi platform yang sedia ada / yang akan dibangunankan agar memenuhi keperluan P&P.


- Merekabentuk semula modul latihan bagi meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran yang selaras dengan keperluan Pembelajaran 4.0.


- Merangka kaedah P&P di UTeM selaras dengan keperluan pembelajaran.


- Menyediakan Perancangan Tahunan Pembangunan P & P UTeM.


- Menganjurkan latihan berkenaan pelaksanaan, pembangunan dan penyampaian P&P dengan kerjasama AKEPT. 


- Melaksanakan kajian yang komprehensif ke arah peningkatan kualiti P&P dan kesarjanaan ahli akademik melalui pemantauan Teaching Assessment (TE).


- Meningkatkan kecekapan pengurusan dan kemudahan pengajaran bagi menyokong peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran.

Kesarjanaan Akademik

- Mewujudkan rangkaian kerjasama secara aktif dengan IPT bagi keperluan P & P.


- Menyokong dan memantau pelaksanaan P&P melalui platform seminar.


- Menyediakan platform seperti wacana akademia.


- Melaksanakan penandaarasan (benchmarking) peringkat kebangsaan / antarabangsa.


- Menerbitkan buku, buletin, artikel untuk membudayakan pembelajaran berimpak tinggi menuju Pendidikan 4.0. .


- Menyelaras serta memantau pelaksanaan dan pengumpulan hasil kajian bahan / penyelidikan / inovasi berkaitan dengan P&P dalam kalangan staf akademik UTeM.


- Menggalakkan master trainers yang telah dilatih di AKEPT melaksanakan bengkel yang sama di peringkat IPT


- Memperkasa pembangunan latihan dan pengurusan bakat staf akademik dengan 4 laluan kerjaya selaras dengan Visi, Misi, Pelan Strategik 2012-2020 dan Pelan Strategik Sumber Manusia 2015 – 2025 UTeM.      

Aktiviti Terkini

18 Okt 2023 - 18 Okt 2023
08:00AM - 05:00PM
Academic Leadership Series (Siri 2 - Forum)
24 Okt 2023 - 24 Okt 2023
08:00AM - 05:00PM
Kursus Penyeliaan Pascasiswazah : Modul 1

iconKalendarPeristiwaemail 2

 

OnlineApp     Latihan     Resources v2     Intred     AAU